مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتری


تاریخ برگزاری آزمون جامع دکتری شفاهی نیمسال ۴۰۰۱ (نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱)

تاریخ برگزاری آزمون جامع دکتری شفاهی نیمسال ۴۰۰۱ (نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱)

به اطلاع دانشجویان دکتری شرکت کننده در آزمون جامع  نیمسال ۴۰۰۱ که در آزمون کتبی نمره قبولی کسب نموده اند می رساند، آزمون جامع شفاهی گروه سازه و زلزله روز دوشنبه ۴۰۰/۹/۲۹ ساعت ده، آزمون جامع شفاهی گروه راه و ترابری روز دوشنبه ۴۰۰/۹/۲۹ ساعت دوازده و نیم، آزمون جامع شفاهی گروه محیط زیست روز دوشنبه ۴۰۰/۹/۲۹ ساعت یازده و نیم و آزمون جامع شفاهی گروه ژئوتکنیک روز یکشنبه ۴۰۰/۹/۲۸ ساعت ده به صورت حضوری در محل دفتر دانشکده مهندسی عمران برگزار می گردد.

ادامه مطلب

جدول زمانبندی دفاع از پایان نامه رساله و یا دفاع از موضوع رساله، نیمسال اول ۴۰۲-۴۰۱

جدول زمانبندی دفاع از پایان نامه رساله و یا دفاع از موضوع رساله، نیمسال اول ۴۰۲-۴۰۱

بازه زمانی درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای دفاع از پایان نامه (رساله) و یا دفاع از موضوع رساله در پیشخوان خدمت برای نیمسال اول 402-401 فواصل زمانی مورد تایید جهت اعمال تاریخ دفاع توسط مدیران گروه ها در گردش کارهای مربوطه ...