مطالب مرتبط با کلید واژه

حضوری


تاریخ برگزاری آزمون جامع دکتری شفاهی نیمسال ۴۰۰۱ (نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱)

تاریخ برگزاری آزمون جامع دکتری شفاهی نیمسال ۴۰۰۱ (نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱)

به اطلاع دانشجویان دکتری شرکت کننده در آزمون جامع  نیمسال ۴۰۰۱ که در آزمون کتبی نمره قبولی کسب نموده اند می رساند، آزمون جامع شفاهی گروه سازه و زلزله روز دوشنبه ۴۰۰/۹/۲۹ ساعت ده، آزمون جامع شفاهی گروه راه و ترابری روز دوشنبه ۴۰۰/۹/۲۹ ساعت دوازده و نیم، آزمون جامع شفاهی گروه محیط زیست روز دوشنبه ۴۰۰/۹/۲۹ ساعت یازده و نیم و آزمون جامع شفاهی گروه ژئوتکنیک روز یکشنبه ۴۰۰/۹/۲۸ ساعت ده به صورت حضوری در محل دفتر دانشکده مهندسی عمران برگزار می گردد.

ادامه مطلب