تاریخ برگزاری آزمون جامع دکتری شفاهی نیمسال ۴۰۰۱ (نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱)

۲۳ آذر ۱۴۰۰ | ۰۹:۰۱ اطلاعیه‌ها
تعداد بازدید:۴۰۱
به اطلاع دانشجویان دکتری شرکت کننده در آزمون جامع  نیمسال ۴۰۰۱ که در آزمون کتبی نمره قبولی کسب نموده اند می رساند، آزمون جامع شفاهی گروه سازه و زلزله روز دوشنبه ۴۰۰/۹/۲۹ ساعت ده، آزمون جامع شفاهی گروه راه و ترابری روز دوشنبه ۴۰۰/۹/۲۹ ساعت دوازده و نیم، آزمون جامع شفاهی گروه محیط زیست روز دوشنبه ۴۰۰/۹/۲۹ ساعت یازده و نیم و آزمون جامع شفاهی گروه ژئوتکنیک روز یکشنبه ۴۰۰/۹/۲۸ ساعت ده به صورت حضوری در محل دفتر دانشکده مهندسی عمران برگزار می گردد.
تاریخ برگزاری آزمون جامع دکتری شفاهی نیمسال ۴۰۰۱ (نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱)

به اطلاع دانشجویان دکتری شرکت کننده در آزمون جامع  نیمسال 4001 که در آزمون کتبی نمره قبولی کسب نموده اند می رساند، آزمون جامع شفاهی گروه سازه و زلزله روز دوشنبه 400/9/29 ساعت ده، آزمون جامع شفاهی گروه راه و ترابری روز دوشنبه 400/9/29 ساعت دوازده و نیم، آزمون جامع شفاهی گروه محیط زیست روز دوشنبه 400/9/29 ساعت یازده و نیم و آزمون جامع شفاهی گروه ژئوتکنیک روز یکشنبه 400/9/28 ساعت ده به صورت حضوری در محل دفتر دانشکده مهندسی عمران برگزار می گردد.
 

کلید واژه ها: آزمون شفاهی گروه سازه و زلزله دانشجویان دکتری دکتری گروه راه و ترابری گروه محیط زیست گروه ژئوتکنیک حضوری


نظر شما :