تعرفه خدمات آزمایشگاه‌های دانشکده مهندسی عمران

تعداد بازدید:۱۲۷۴

نرخ آزاد کلیه خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه‌های دانشکده مهندسی عمران به شرح جدول زیر می‌باشد.

جدول نرخ آزاد کلیه خدمات آزمایشگاه‌ها

 

 آزمایشگاه  شرح فعالیت  واحد  بهای واحد (ریال)  توضیحات
 ژئوتکنیک  هیدرومتری  آزمایش  2,135,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30106
 ژئوتکنیک  هیدرومتری مضاعف  آزمایش  3,457,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30107
 ژئوتکنیک  دانه بندی تا الک نمره 4  نمونه  1,370,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30105
 ژئوتکنیک  حد روانی سه نقطه ای  آزمایش  1,550,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30110
 ژئوتکنیک  تعین Gs  نمونه  1,556,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30116
 ژئوتکنیک  نمونه ریمولد تا قطر 50 میلیمتر  نمونه  1,548,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30117
 ژئوتکنیک  تک محوری  نمونه  1,035,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30120
 ژئوتکنیک  سه محوری UU با قطر 38  نمونه  6,013,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30121
 ژئوتکنیک  سه محوری UU با قطر 38 با اندازه فشار آب  7,245,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30122
 ژئوتکنیک  سه محوری UU با قطر 50  نمونه  8,331,750  شماره فعالیت در فهرست بها = 30126
 ژئوتکنیک  سه محوری CU با قطر 38  نمونه  36,943,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30123
 ژئوتکنیک  سه محوری CU با قطر 50  نمونه  42,484,450  شماره فعالیت در فهرست بها = 30126
 ژئوتکنیک  سه محوری CD با قطر 38  نمونه  46,198,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30124
 ژئوتکنیک  سه محوری CD با قطر 50  نمونه  53,127,700  شماره فعالیت در فهرست بها = 30126
 ژئوتکنیک  اشباع نمونه به ازای هر روز  نمونه- روز  2,743,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30125
 ژئوتکنیک  برش مستقیم سریع تا 10*10  نمونه  4,850,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30130
 ژئوتکنیک  برش مستقیم سریع تا 30*30  نمونه  5,702,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30131
 ژئوتکنیک  برش مستقیم کند تا 10*10  نمونه  25,506,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30132
 ژئوتکنیک  برش مستقیم کند تا 30*30  نمونه  43,610,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30133
 ژئوتکنیک  تحکیم تا قطر 50  آزمایش  13,125,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30135
 ژئوتکنیک  تحکیم تا قطر 75  آزمایش  14,437,500  شماره فعالیت در فهرست بها = 30136
 ژئوتکنیک  تورم A   آزمایش  13,403,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30139
 ژئوتکنیک  تورم B  9,095,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30140
 ژئوتکنیک  فشار تورم C  10,174,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30141
 ژئوتکنیک  قابلیت رمبندگی  7,034,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30142
 ژئوتکنیک  نفوذ پذیری ارتفاع متغیر برای هر گرادیان مشخص  3,747,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30143
 ژئوتکنیک  نفوذ پذیری ارتفاع ثابت برای هر گرادیان مشخص  4,124,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30144
 ژئوتکنیک  اضافه بهای نفوذپذیری برای هر گرادیان اضافی  درصد  6,186,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30145
 ژئوتکنیک  تراکم  آزمایش  3,236,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30149
 ژئوتکنیک  تراکم اصلاح شده  4,166,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30150
 ژئوتکنیک  CBR به روش خشک  آزمایش  2,490,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30151
 ژئوتکنیک  CBR به روش تر  آزمایش  6,863,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30152
 ژئوتکنیک  لس آنجلس  تا 1000 دور  2,272,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30213
 ژئوتکنیک  میز لرزان  آزمایش  2,186,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30219
 ژئوتکنیک  وزن مخصوص حداقل ماسه  آزمایش  1,164,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30220
 محیط زیست  استفاده از GC  نمونه  2,000,000  اندازه‌گیری غلظت ترکیات آلی و گازی با استفاده از دستگاه کرومتوگراف گازی، بر اساس نقطه جوش ترکیبات
 محیط زیست  استفاده از اسپکتروفتومتر  نمونه  600,000  اندازهگیری غلظت ترکیباتی که داری طیف رنگی هستند.
 محیط زیست  استفاده از EC  نمونه  150,000  هدایت الکتریکی
 محیط زیست  استفاده از pH  نمونه  150,000  میزان اسیدیته یا قلیائیت ترکیب
 محیط زیست  استفاده از سانتریفیوژ  دقیقه  50,000  جهت جداسازی فازهای مختلف ترکیبات
 محیط زیست  استفاده از هیتر استیرر  دقیقه  50,000  ایجاد اختلاط و همگن سازی محلولها با قابلیت تنظیم دما
 محیط زیست  استفاده از اتوکلاو  نمونه  100,000  استریل نمودن ظروف و مواد
 محیط زیست  استفاده از حمام التراسونیک  دقیقه  100,000  استریل نمودن و همچنین کمک به فرآیندهای استخراج آلاینده طبق استاندارد
 محیط زیست  استفاده از التراسونیک پرابی  دقیقه  150,000  تولید رادیکال هیدروکسیل در محیط آبی که قابلیت اکسید کنندگی دارد
 محیط زیست  استفاده از کوره  دقیقه  200,000  جهت خشک نمودن نمونه با قابلیت تنظیم دما تا 10 گام و همچنین تا دمای 900 درجه سانتیگراد
 محیط زیست  استفاده از بن ماری  دقیقه  50,000  حمام آب، حفط دمای محیط آبی تا سقف 85 درجه سانتیگراد
 محیط زیست  استفاده از BOD  نمونه  1,440,000  اکسیژن مورد نیاز تجزیه بیولوژیکی، یکی از آزمونهای کیفیت آب و فاضلاب است
 محیط زیست  استفاده از COD  نمونه  1,720,000  اکسیژن مورد نیاز تجزیه شیمیایی، یکی از آزمونها کیفیت آب و فاضلاب است.
 محیط زیست  استفاده از TN  نمونه  860,000  کل نیتروژن موجود در یک نمونه آبی
 محیط زیست  استفاده از TSS  نمونه  400,000  کل ذرات معلق موجود در یک نمونه آبی
 محیط زیست  استفاده از MLSS  نمونه  400,000  جامعه میکروبی فعال یک نمونه فاضلاب
 محیط زیست  استفاده از MLVSS  نمونه  400,000  جامعه میکروبی فعال فرار یک نمونه فاضلاب
 محیط زیست  استفاده از DO  نمونه  1,440,000  مقدار اکسیژن محلول در یک نمونه آبی
 محیط زیست  استفاده از P  نمونه  900,000  اندازهگیری غلضت فسفر با استفاده از دستگاه یونسنج
 محیط زیست  استفاده از N  نمونه  1,000,000  اندازهگیری غلضت نیتروژن با استفاده از دستگاه یونسنج
 محیط زیست  استفاده از ترازو  نمونه  100,000  ترازوی دقیق با دقت 01/0 میلیگرم
 محیط زیست  استفاده از ازن ژنراتور  دقیقه  250,000  جهت ضدعفونی کردن نمونه
 محیط زیست  استفاده از انکوباتور  ساعت  150,000  کنترل دمایی و اختلاط نمونه آبی
 روسازی  در این آزمایشگاه هیچ گونه خدمات قابل ارائه برای دانشجویان خارج از گروه و دانشگاه وجود ندارد.  -  -    -
 سازه  آزمایش های بتن
 سازه  ساخت بتن برای انجام آزمایش مقاومت فشاری یا کششی استوانه ای یا مکعبی  هر 6 نمونه  3,737,000  بر اساس استاندارد آبا دت 503 و ASTM C33 ، مرجع نرخ:تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1400
 سازه  نگهداری نمونه های استوانه ای یا مکعبی بتنی در آزمایشگاه با شرایط مرطوب  نمونه-روز  50,000  بر اساس استاندارد آبا دت 503 ، مرجع نرخ:تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1400
 سازه  بریدن دو سر هر نمونه استوانه ای  نمونه  2,249,000  بر اساس استاندارد آبا دت 625 ، مرجع نرخ:تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1400
 سازه  کلاهکگذاری کپینگ هر نمونه استوانه ای  دو سر یک نمونه  946,500  بر اساس استاندارد آبا دت 625 ، مرجع نرخ:تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1400
 سازه  تعیین اسلامپ بتن  نمونه  337,500  بر اساس استاندارد ASTM C143 ، مرجع نرخ:تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1400
 سازه  الک کردن شن یا ماسه با الک شماره 4 یا الک شماره 8  هر 50 کیلوگرم  1,000,000
 سازه  تعیین مقاومت فشاری بتن برای یک نمونه استوانه ای به قطر 100 میلیمتر و یا یک نمونه مکعبی به بعد 150 میلیمتر  نمونه  543,000  بر اساس استاندارد ASTM C39 ، مرجع نرخ:تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1400
 سازه  تعیین مقاومت فشاری بتن برای یک نمونه استوانه ای به قطر 150 میلیمتر و یا یک نمونه مکعبی به بعد 200 میلیمتر  نمونه  621,500  بر اساس استاندارد ASTM C39 ، مرجع نرخ:تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1400
 سازه  تعیین مقاومت خمشی نمونه مکعب مستطیل بتن  نمونه  685,000  بر اساس استاندارد ASTM C78 ، مرجع نرخ:تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1400
 سازه  تعیین مقاومت کششی نمونه استوانه ای بتن به روش دو نیم شدن برزیلی  نمونه  987,500  بر اساس استاندارد ASTM C496 ، مرجع نرخ:تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1400
 سازه  تعیین مدول الاستیسیته نمونه استوانه ای بتن در فشار  نمونه  3,312,000  بر اساس استاندارد ASTM C469 ، مرجع نرخ:تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1400
 سازه  ترسیم نمودار تنش-کرنش بتن برای هر نمونه استوانه ای به قطر 100 میلیمتر  نمونه  6,624,000  بر اساس استاندارد ASTM C469
 سازه  تعیین جمع شدگی بتن بر اساس نمونه های منشوری  هر سه نمونه برای هر هفته  2,000,000  بر اساس استاندارد ASTM C157
 سازه  آزمایش خزش بتن  هر 4 نمونه استوانه ای به مدت 3 ماه  20,000,000  بر اساس استاندارد ASTM C512
 سازه  تعیین قابلیت فعل و انفعال قلیایی سنگدانه های کربناته همراه با ساخت نمونه ملات  3 نمونه  40,271,000  بر اساس استاندارد ASTM C1260 ، مرجع نرخ:تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1400
 سازه  تعیین قابلیت فعل و انفعال قلیایی بتن همراه با ساخت نمونه منشوری  3 نمونه  60,406,500  بر اساس استاندارد ASTM C1293
 سازه  آزمایش فولاد
 سازه  آزمایش مقاومت کششی و درصد ازدیاد طولی فولاد پس از گسیختگی  هر نمونه  1,473,000  بر اساس استاندارد ASTM A370 ، مرجع نرخ:تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1400
 سازه  آزمایش های دستگاه یونیورسال
 سازه  کاربرد هر یک از دستگاههای یونیورسال آزمایشگاه برای بارگذاری کششی یا فشاری و دریافت نمودار بار-تغییرمکان از دستگاه تا سقف نیروی 10 تن  هر آزمایش  1,000,000
 سازه  کاربرد هر یک از دستگاههای یونیورسال آزمایشگاه برای بارگذاری کششی یا فشاری و دریافت نمودار بار-تغییرمکان از دستگاه تا سقف نیروی 20 تن  هر آزمایش  1,500,000
 سازه  کاربرد هر یک از دستگاههای یونیورسال آزمایشگاه برای بارگذاری کششی یا فشاری و دریافت نمودار بار-تغییرمکان از دستگاه تا سقف نیروی 40 تن  هر آزمایش  2,000,000
 سازه  کاربرد هر یک از دستگاههای یونیورسال آزمایشگاه به صورت توام با دیتالاگر و تغییرمکان سنج خارجی برای بارگذاری دلخواه و دریافت نمودار بار-تغییرمکان اختصاصی تا سقف نیروی 10 تن  هر آزمایش  1,500,000
 سازه  کاربرد هر یک از دستگاههای یونیورسال آزمایشگاه به صورت توام با دیتالاگر و تغییرمکان سنج خارجی برای برای بارگذاری دلخواه و دریافت نمودار بار-تغییرمکان اختصاصی تا سقف نیروی 20 تن  هر آزمایش  2,250,000
 سازه  کاربرد هر یک از دستگاههای یونیورسال آزمایشگاه به صورت توام با دیتالاگر و تغییرمکان سنج خارجی برای بارگذاری دلخواه و دریافت نمودار بار-تغییرمکان اختصاصی تا سقف نیروی 40 تن  هر آزمایش  3,000,000
 سازه  آزمایش های سازه ای
 سازه  کاربرد قاب اصلی آزمایشگاه سازه برای اعمال نیروی فشاری ساده با ترسیم نمودار بار-تغییر مکان برای حداکثر دو سنسور تغییر مکانی تا سقف نیروی 10 تن  هر آزمایش  1,000,000
 سازه  کاربرد قاب اصلی آزمایشگاه سازه برای اعمال نیروی فشاری ساده با ترسیم نمودار بار-تغییر مکان برای حداکثر دو سنسور تغییر مکانی تا سقف نیروی 20 تن  هر آزمایش  1,500,000
 سازه  کاربرد قاب اصلی آزمایشگاه سازه برای اعمال نیروی فشاری ساده با ترسیم نمودار بار-تغییر مکان برای حداکثر دو سنسور تغییر مکانی تا سقف نیروی 40 تن  هر آزمایش  2,000,000
 سازه  کاربرد قاب اصلی آزمایشگاه سازه برای اعمال نیروی فشاری ساده با ترسیم نمودار بار-تغییر مکان برای حداکثر دو سنسور تغییر مکانی تا سقف نیروی 60 تن  هر آزمایش  3,000,000
 سازه  سایر موارد کاربرد ستاپ های خاص و یا ابزاربندی متفاوت و یا سقف نیروی بالاتر  هر آزمایش
 سازه  آزمایش های سازه ای
 سازه  پیش گرمایش 24 ساعته با حداکثر دمای 100 درجه  هر 24 ساعت  5,000,000
 سازه  اعمال سیکل حرارتی و گزارش خروجی دما برای حداکثر چهار ترموکوپل با حداکثر دمای کوره 200 درجه سلسیوس  هر ساعت  5,000,000
 سازه  اعمال سیکل حرارتی و گزارش خروجی دما برای حداکثر چهار ترموکوپل با حداکثر دمای کوره 500 درجه سلسیوس  هر ساعت  7,500,000
 سازه  اعمال سیکل حرارتی و گزارش خروجی دما برای حداکثر چهار ترموکوپل با حداکثر دمای کوره 750 درجه سلسیوس  هر ساعت  15,000,000
 مصالح ساختمانی  آزمایش بلین نرمی سیمان  نمونه  1,000,000  دستگاه بلین نرمی سیمان جهت اندازه گیری نرمی سیمان با استفاده روش نفوذپذیری هوا در سیمان
 مصالح ساختمانی  آزمایش گیرش سیمان  نمونه  500,000  تعیین زمان گیرش اولیه و نهایی خمیر سیمان با استفاده از دستگاه ویکات
 مصالح ساختمانی  آزمایش لس انجلس  هر بار استفاده  1,500,000  لس انجلس تعیین مقاومت سنگ در برابر سایش
 مصالح ساختمانی  آزمایش گیرش گچ  نمونه  500,000  تعیین زمان گیرش خمیر گچ با استفاده از دستگاه ویکات
 مصالح ساختمانی  آزمایش ارزش ضربه ای سنگدانه  نمونه  500,000  ارزش ضربه ای سنگدانه تعیین ارزش ضربه ای سنگدانه
 مصالح ساختمانی  آزمایش چگالی سنگدانه  نمونه  1,000,000  تعیین جرم حجمی، وزن مخصوص و وزن مخصوص مطلق سنگدانه ها
 هیدرولیک  استفاده از فلوم تحقیقاتی چندمنظوره شیب‌پذیر  ساعتی تا 4 ساعت  400,000  طول 10 متر، عرض 0.3 متر، ارتفاع 0.38
 هیدرولیک  استفاده از فلوم تحقیقاتی چندمنظوره شیب‌پذیر  ساعتی تا 8 ساعت  300,000  طول 10 متر، عرض 0.3 متر، ارتفاع 0.39
 هیدرولیک  استفاده از فلوم تحقیقاتی چندمنظوره شیب‌پذیر  روزانه  2,400,000  طول 10 متر، عرض 0.3 متر، ارتفاع 0.40
 هیدرولیک  استفاده از پروفیل‌بردار لیزری رسوبات کف فلوم تحقیقاتی 10 متری  ساعتی تا 4 ساعت  300,000  عرض 0.3 متر
 هیدرولیک  استفاده از پروفیل‌بردار لیزری رسوبات کف فلوم تحقیقاتی 10 متری  ساعتی تا 8 ساعت  225,000  عرض 0.3 متر
 هیدرولیک  استفاده از پروفیل‌بردار لیزری رسوبات کف فلوم تحقیقاتی 10 متری  روزانه  1,800,000  عرض 0.3 متر
 هیدرولیک  استفاده از فلوم تحقیقاتی رسوب شیب ثابت  ساعتی تا 4 ساعت  250,000  طول 4 متر، عرض 0.6 متر، ارتفاع 0.2
 هیدرولیک  استفاده از فلوم تحقیقاتی رسوب شیب ثابت  ساعتی تا 8 ساعت  190,000  طول 4 متر، عرض 0.6 متر، ارتفاع 0.3
 هیدرولیک  استفاده از فلوم تحقیقاتی رسوب شیب ثابت  روزانه  1,500,000  طول 4 متر، عرض 0.6 متر، ارتفاع 0.4
 هیدرولیک  استفاده از دستگاه هیدرولوژی  ساعتی تا 4 ساعت  200,000  طول 2.4 متر، عرض 1 متر، ارتفاع 1.8
 هیدرولیک  استفاده از دستگاه هیدرولوژی  ساعتی تا 8 ساعت  150,000
 هیدرولیک  استفاده از دستگاه هیدرولوژی  روزانه  1,200,000
 هیدرولیک  استفاده از دستگاه اندازهگیری فشار در لوله‌ها  ساعتی تا 4 ساعت  170,000
 هیدرولیک  استفاده از دستگاه اندازهگیری فشار در لوله‌ها  ساعتی تا 8 ساعت  125,000
 هیدرولیک  استفاده از دستگاه اندازهگیری فشار در لوله‌ها  روزانه  1,000,000
 هیدرولیک  استفاده از سرعت‌سنج میکرومولینه دیتالاگردار  ساعتی تا 4 ساعت  120,000
 هیدرولیک  استفاده از سرعت‌سنج میکرومولینه دیتالاگردار  ساعتی تا 8 ساعت  90,000
 هیدرولیک  استفاده از سرعت‌سنج میکرومولینه دیتالاگردار  روزانه  700,000
 هیدرولیک  آزمایشات دو بعدی تخلیه فاضلاب های با شناوری مثبت از تخلیه کننده های تک و چند مجرایی  نفر در روز  2,500,000  تجهیزات مورد استفاده : سامانه LIF، فلورسنت، تخلیه کننده مورد نظر، منبع تولید حرارت یا نمک محلول، سدیم تیوسولفات
 هیدرولیک  آزمایشات دو بعدی تخلیه فاضلاب های شور آب شیرین کنها از انواع تخلیه کننده های دریایی  نفر در روز  2,500,000  تجهیزات مورد استفاده : سامانه LIF، فلورسنت، تخلیه کننده مورد نظر، نمک NaCl، سدیم تیوسولفات
 هیدرولیک  آزمایشات ثبت نوسانات غلظت در اختلاط جریانات آشفته  نفر در روز  4,500,000  تجهیزات مورد استفاده : سامانه LIF، فلورسنت، تخلیه کننده مورد نظر، عامل ایجاد شناوری مقبت یا منفی، سدیم تیوسولفات
 هیدرولیک  آزمایشات حرکت آلاینده گازی در فضاهای داخلی  نفر در روز  4,500,000  تجهیزات مورد استفاده : سامانه LIF، فلورسنت، تخلیه کننده مورد نظر، عامل ایجاد شناوری مثبت یا منفی، سدیم تیوسولفات
 تکنولوژی بتن  آزمون‌های سنگدانه و سنگ
 تکنولوژی بتن  تعیین چگالی انبوهی و درصد حفرات در سنگدانه  آزمایش  500,000  ASTM C29
 تکنولوژی بتن  تعیین رطوبت سطحی موجود در مصالح سنگیریزدانه  آزمایش  600,000  ASTM C70
 تکنولوژی بتن  تعیین درصد ذرات ریزتر از الک نمره 200 به وسیله شستشو  آزمایش  870,500  ASTM C117
 تکنولوژی بتن  تعیین وزن مخصوص ظاهری، حقیقی و جذب آب شن  نمونه  1,331,000  ASTM C127
 تکنولوژی بتن  تعیین وزن مخصوص ظاهری، حقیقی و جذب آب ماسه  نمونه  1,693,000  ASTM C128
 تکنولوژی بتن  آزمایش دانهبندی به روش مکانیکی بر روی خاک شن تا الک نمره 4  نمونه  994,000  ASTM C136
 تکنولوژی بتن  آزمایش دانه بندی به روش مکانیکی بر روی خاک ماسهای یا ریزدانه زیر الک نمره 4  نمونه  1,370,000  ASTM C136
 تکنولوژی بتن  تعیین درصد کلوخه‌های رسی و دانه‌های سست در سنگدانه  نمونه  1,571,000  ASTM C142
 تکنولوژی بتن  تعیین قابلیت فعل و انفعال قلیایی ترکیب سنگدانه‌ها و سیمان بهروش فیزیکی  نمونه  13,400,000  ASTM C227
 تکنولوژی بتن  تعیین درصد کل رطوبت قابل تبخیر سنگدانه  نمونه  366,000  ASTM C566
 تکنولوژی بتن  تعیین قابلیت فعل و انفعال قلیایی سنگدانه‌های کربناته همراه با ساخت نمونه سه نمونه  آزمایش  40,271,000  ASTM C586
 تکنولوژی بتن  تعیین تغییر طول نمونه‌های بتنی در واکنش قلیایی - کربناتی با سنگدانه‌ها همراه با ساخت نمونه سه نمونه  آزمایش  40,271,000  ASTM C1105
 تکنولوژی بتن  تعیین قابلیت فعل و انفعال قلیایی سنگدانه ها بهروش فیزیکی  نمونه  13,400,000  ASTM C1260
 تکنولوژی بتن  تعیین تغییر طول نمونه‌های بتنی در واکنش قلیایی با سنگدانه‌ها همراه با ساخت نمونه سه نمونه  آزمایش  40,271,000  ASTM C1293
 تکنولوژی بتن  تعیین قابلیت فعل و انفعال قلیایی مواد سیمانی و سنگدانه‌ها بهروش فیزیکی تسریع‌شده  آزمایش  40,271,000  ASTM C1567
 تکنولوژی بتن  تعیین پسماند غیر قابل حل در سنگدانه کربناته  نمونه  13,400,000  ASTM D3042
 تکنولوژی بتن  آمادهسازی و آزمایش تخمین مقاومت فشاری تک محوری سنگ با چکش اشمیت میانگین 10 نقطه آزمایش  آزمایش  812,500  ASTM D5873
 تکنولوژی بتن  انتخاب نمونه معدل از خاک درشتدانه برای انجام آزمایشهای مختلف به وزن تا 50 کیلوگرم  نمونه  478,000  ASTM C566
 تکنولوژی بتن  تعیین درصد رطوبت خاک یا سنگ  نمونه  366,000  ASTM D4959
 تکنولوژی بتن  تعیین وزن مخصوص بخش ریزدانه خاک Gs  نمونه  1,556,000  ASTM D854
 تکنولوژی بتن  تفکیک مصالح به روش خشک بر روی الک‌ها و اختلاط برای بهدست آوردن دانهبندی مورد نظر تا 50 کیلوگرم  نمونه  3,642,000  ASTM C33
 تکنولوژی بتن  تعیین هم‌ارز ماسه‌ای SE  نمونه  1,271,000  ASTM D2419
 تکنولوژی بتن  تهیه نمونه و تعیین افت وزنی مصالح در مقابل یخزدگی و ذوب پنج سیکل برای مصالح مانده روی هر الک  نمونه  2,272,000  ASTM C1262
 تکنولوژی بتن  تهیه نمونه و تعیین دوام سنگ در برابر یخزدگی و ذوب ده سیکل  نمونه  3,090,000  ASTM D5312
 تکنولوژی بتن  تعیین سرعت امواج صوت در سنگ برای اندازهگیریهای ثابتهای الاستیک  نمونه  2,608,000  ASTM D2845
 تکنولوژی بتن  خشک کردن نمونه در گرمکن به مدت 24 ساعت  نمونه  191,500  - - -
 تکنولوژی بتن  استفاده از کوره الکتریکی به مدت 24 ساعت  نمونه  440,000  - - -
 تکنولوژی بتن  آزمونهای سیمان و ملات  -  
 تکنولوژی بتن  تعیین وزن مخصوص سیمان  نمونه  1,632,000  ASTM C188
 تکنولوژی بتن  تعیین نرمی سیمان به روش نفوذ هوا  نمونه  3,091,000  ASTM C204
 تکنولوژی بتن  تعیین زمان گیرش سیمان به روش ویکات  نمونه  2,865,000  ASTM C191
 تکنولوژی بتن  تعیین انبساط خمیر سیمان  نمونه  2,500,000  EN 196-3
 تکنولوژی بتن  تعیین زمان گیرش کاذب سیمان  نمونه  2,865,000  ASTM C451
 تکنولوژی بتن  تعیین انبساط خمیر سیمان توسط دستگاه اتوکلاو  نمونه  6,308,000  ASTM C151
 تکنولوژی بتن  انقباض ملات سیمان در اثر خشک شدن  نمونه  4,600,000  ASTM C596
 تکنولوژی بتن  تعیین تغییر طول ملات و بتن سیمان هیدرولیکی  نمونه  4,474,000  ASTM C157
 تکنولوژی بتن  تعیین غلظت طبیعی سیمان هیدرولیکی  نمونه  1,530,000  ASTM C187
 تکنولوژی بتن  تعیین میزان روانی ملات سیمان  نمونه  675,000  ASTM C230
 تکنولوژی بتن  ساخت و تعیین مقاومت فشاری 3، 7 و 28 روزه 9 نمونه مکعبی ملات سیمان پرتلند  آزمایش  13,707,000  ASTM C109
 تکنولوژی بتن  ساخت و تعیین مقاومت کششی 3، 7 و 28 روزه 9 نمونه مکعبی ملات سیمان پرتلند  آزمایش  15,995,000  ASTM C307
 تکنولوژی بتن  ساخت و تعیین مقاومت خمشی 3، 7 و 28 روزه 9 نمونه مکعبی ملات سیمان پرتلند  آزمایش  15,766,000  ASTM C348
 تکنولوژی بتن  تعیین مقدار هوای ملات سیمان  نمونه  9,985,000  ASTM C185
 تکنولوژی بتن  تعیین پتانسیل انبساط ملات سیمانی در اثر سولفات  آزمایش  13,422,000  ASTM C452
 تکنولوژی بتن  تعیین انبساط مهار شده ملات سیمانی منبسط شونده  نمونه  13,400,000  ASTM C806
 تکنولوژی بتن  تعیین تغییر طول ملات سیمان هیدرولیکی در اثر سولفات  نمونه  13,400,000  ASTM C1012
 تکنولوژی بتن  تعیین پتانسیل انبساط منشور ملات سیمانی در آب  نمونه  13,400,000  ASTM C1038
 تکنولوژی بتن  آزمونهای بتن تازه و سخت‌شده  -  
 تکنولوژی بتن  تعیین مقاومت فشاری نمونه مکعبی بتن تا شش اینچ یا استوانهای تا چهار اینچ  نمونه  543,000  ASTM C39
 تکنولوژی بتن  تعیین مقاومت فشاری نمونه مکعبی بتن تا هشت اینچ یا استوانهای تا شش اینچ  نمونه  621,500  ASTM C39
 تکنولوژی بتن  تعیین مقاومت خمشی نمونه مکعب مستطیل بتن با ابعاد 75×15×15 سانتیمتر سه نقطهای  نمونه  685,000  ASTM C293
 تکنولوژی بتن  تعیین مقاومت خمشی نمونه مکعب مستطیل بتن با ابعاد 75×15×15 سانتیمتر چهار نقطهای  نمونه  685,000  ASTM C78
 تکنولوژی بتن  تعیین مقاومت کششی نمونه استوانهای به روش دو نیمه شدن  نمونه  987,500  ASTM C496
 تکنولوژی بتن  تعیین مدول الاستیک بتن در آزمایش فشاری  نمونه  3,312,000  ASTM C469
 تکنولوژی بتن  تعیین ضریب تراکم بتن  نمونه  843,750  BS 1881-103
 تکنولوژی بتن  تعیین روانی بتن به روش اسلامپ  نمونه  337,500  ASTM C143
 تکنولوژی بتن  تعیین روانی بتن به روش کلی بال  نمونه  2,158,000  ASTM C360
 تکنولوژی بتن  تعیین غلظت و دانسیته بتن با استفاده از میز لرزان V.B  نمونه  1,598,000  ASTM C1170
 تکنولوژی بتن  ساخت تا شش قالب استوانهای از نمونه بتن غلطکی با نسبت اختلاط مشخص و استفاده از میز لرزان  نمونه  6,180,000  ASTM C1176
 تکنولوژی بتن  تعیین درصد هوای مخلوط بتن تازه با روش فشار هوا  نمونه  1,300,000  ASTM C231
 تکنولوژی بتن  تعیین مقاومت بتن در برابر یخزدگی و ذوب سریع پنج سیکل  نمونه  2,272,000  ASTM C666
 تکنولوژی بتن  تعیین مقاومت در برابر قلوهکن شدن بتن در معرض سولفات و مواد شیمیایی یخزدا پنج سیکل  نمونه  1,704,000  ASTM C672
 تکنولوژی بتن  تعیین دوام آجر در مقابل گرما و سرما  نمونه  2,039,000  ISIRI 12728
 تکنولوژی بتن  تعیین مقاومت موزائیک در مقابل گرما و سرما  نمونه  2,039,000  ISIRI 12728
 تکنولوژی بتن  مغزهگیری از قطعات بتن بهوسیله مته الماسه تا قطر 6 اینچ در آزمایشگاه متناسب با سطح جانبی بریده شده  هر صد سانتیمتر مربع  1,359,000  ASTM C42
 تکنولوژی بتن  کلاهکگذاری نمونههای استوانهای بتن  نمونه  946,500  ASTM C617
 تکنولوژی بتن  تعیین وزن مخصوص و جذب آب بتن سختشده  نمونه  1,334,000  ASTM C642
 تکنولوژی بتن  آماده‌سازی و آزمایش تخمین مقاومت فشاری تک محوری سنگ با چکش اشمیت میانگین 5 نقطه آزمایش  آزمایش  812,500  ASTM C805
 تکنولوژی بتن  تعیین سرعت امواج مافوق صوت در بتن  نمونه  2,735,000  ASTM C597
 تکنولوژی بتن  تعیین مقاومت خمشی لوله‌های بتنی، سیمانی و ایرانیت و مشابه  نمونه  11,800,000  ASTM C76
 تکنولوژی بتن  اندود کردن و تعیین مقاومت فشاری آجر  نمونه  769,500  ASTM C67
 تکنولوژی بتن  تعیین مقاومت خمشی موزائیک  نمونه  776,000  EN 1338
 تکنولوژی بتن  تعیین مقاومت فشاری بلوک سیمانی  نمونه  2,055,000  EN 772-1
 تکنولوژی بتن  ساخت تا 6 قالب از نمونه بتن با نسبت اختلاط مشخص برای انجام آزمایشهای بتن  نمونه  3,737,000  ASTM C192
 تکنولوژی بتن  نگهداری نمونه‌های ساخته شده بتن در آزمایشگاه با شرایط مرطوب هر نمونه  روز-نمونه  50,000  - - -

کلید واژه ها: مصوبه جدول محاسبه تخفیف سایر آزاد دانشجویی پژوهشگر آزمایشگاه هزینه