قابل توجه دانشجویان مهندسی معماری، زمان‌بندی تشکیل کلاسهای عملی بصورت حضوری

۱۲ آبان ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۵ اطلاعیه‌ها
تعداد بازدید:۴۹۴
زمانبندی تشکیل کلاس های حضوری رشته مهندسی معماری در بازه زمانی ۲۴ مهر تا ۱۵ آذرماه مطابق پیوست می باشد.
قابل توجه دانشجویان مهندسی معماری، زمان‌بندی تشکیل کلاسهای عملی بصورت حضوری

زمانبندی تشکیل کلاس های حضوری رشته مهندسی معماری در بازه زمانی ۲۴ مهر تا ۱۵ آذرماه مطابق پیوست می باشد.

دانلود جدول زمانبندی تشکیل کلاس های حضوری رشته مهندسی معماری

 

برنامه کلاسهای دروس دارای واحد عملی گروه مهندسی معماری برای دانشجویان بومی )از ۷/۲۴الی (۹/۱۵


برنامه کلاس های حضوری دروس عملی دکتر خورشیدیان )از ۷/۲۴الی (۹/۱۵

تاریخ نام درس تعداد دانشجویان ساعت تقسیم بندی زمانی
شنبه ۷/۲۴ طراحی معماری ۴ ۱۰ نفر ۱۳-۸ ۱۰:۳۰الی ۵) ۸نفر(
( نفر۵) ۱۰:۳۰ الی۱۳
دوشنبه ۷/۲۶ طراحی فنی ۱۰ نفر ۱۳-۱۰ ۱۱:۳۰الی ۵) ۱۰نفر(
( نفر۵) ۱۱:۳۰ الی۱۳
شنبه ۸/۱ طراحی معماری ۴ ۱۰ نفر ۱۳-۸ ۱۰:۳۰الی ۵) ۸نفر(
( نفر۵) ۱۰:۳۰ الی۱۳
دوشنبه ۸/۳ طراحی فنی ۱۰ نفر ۱۳-۱۰ ۱۱:۳۰الی ۵) ۱۰نفر(
( نفر۵) ۱۱:۳۰ الی۱۳
شنبه ۸/۸ طراحی معماری ۴ ۱۰ نفر ۱۳-۸ ۱۰:۳۰الی ۵) ۸نفر(
( نفر۵) ۱۰:۳۰ الی۱۳
دوشنبه ۸/۱۰ طراحی فنی ۱۰ نفر ۱۳-۱۰ ۱۱:۳۰الی ۵) ۱۰نفر(
( نفر۵) ۱۱:۳۰ الی۱۳
شنبه ۸/۱۵ طراحی معماری ۴ ۱۰ نفر ۱۳-۸ ۱۰:۳۰الی ۵) ۸نفر(
( نفر۵) ۱۰:۳۰ الی۱۳
دوشنبه ۸/۱۷ طراحی فنی ۱۰ نفر ۱۳-۱۰ ۱۱:۳۰الی ۵) ۱۰نفر(
( نفر۵) ۱۱:۳۰ الی۱۳
شنبه ۸/۲۲ طراحی معماری ۴ ۱۰ نفر ۱۳-۸ ۱۰:۳۰الی ۵) ۸نفر(
( نفر۵) ۱۰:۳۰ الی۱۳
دوشنبه ۸/۲۴ طراحی فنی ۱۰ نفر ۱۳-۱۰ ۱۱:۳۰الی ۵) ۱۰نفر(
( نفر۵) ۱۱:۳۰ الی۱۳
شنبه ۸/۲۹ طراحی معماری ۴ ۱۰ نفر ۱۳-۸ ۱۰:۳۰الی ۵) ۸نفر(
( نفر۵) ۱۰:۳۰ الی۱۳
دوشنبه ۹/۱ طراحی فنی ۱۰ نفر ۱۳-۱۰ ۱۱:۳۰الی ۵) ۱۰نفر(
( نفر۵) ۱۱:۳۰ الی۱۳
شنبه ۹/۶ طراحی معماری ۴ ۱۰ نفر ۱۳-۸ ۱۰:۳۰الی ۵) ۸نفر(
( نفر۵) ۱۰:۳۰ الی۱۳
دوشنبه ۹/۸ طراحی فنی ۱۰ نفر ۱۳-۱۰ ۱۱:۳۰الی ۵) ۱۰نفر(
( نفر۵) ۱۱:۳۰ الی۱۳
شنبه ۹/۱۳ طراحی معماری ۴ ۱۰ نفر ۱۳-۸ ۱۰:۳۰الی ۵) ۸نفر(
( نفر۵) ۱۰:۳۰ الی۱۳
دوشنبه ۹/۱۵ طراحی فنی ۱۰ نفر ۱۳-۱۰ ۱۱:۳۰الی ۵) ۱۰نفر(
( نفر۵) ۱۱:۳۰ الی۱۳


برنامه کلاس های حضوری دروس عملی دکتر میرمرادی )از ۷/۲۴الی (۹/۱۵

تاریخ نام درس ساعت تقسیم بندی زمانی
یکشنبه ۷/۲۵ مقدمات طراحی معماری ۱ ۱۳:۳۰ الی ) ۱۶گروه اول ۹نفر(
۱۶الی ) ۱۸:۳۰گروه دوم ۹نفر(
۱۸:۳۰-۱۳:۳۰
یکشنبه ۸/۹ مقدمات طراحی معماری ۱ ۱۳:۳۰ الی ) ۱۶گروه اول ۹نفر(
۱۶الی ) ۱۸:۳۰گروه دوم ۹نفر(
۱۸:۳۰-۱۳:۳۰
یکشنبه ۸/۱۶ مقدمات طراحی معماری ۱ ۱۳:۳۰ الی ) ۱۶گروه اول ۹نفر(
۱۶الی ) ۱۸:۳۰گروه دوم ۹نفر(
۱۸:۳۰-۱۳:۳۰
یکشنبه ۸/۲۳ مقدمات طراحی معماری ۱ ۱۳:۳۰ الی ) ۱۶گروه اول ۹نفر(
۱۶الی ) ۱۸:۳۰گروه دوم ۹نفر(
۱۸:۳۰-۱۳:۳۰
یکشنبه ۸/۳۰ مقدمات طراحی معماری ۱ ۱۳:۳۰ الی ) ۱۶گروه اول ۹نفر(
۱۶الی ) ۱۸:۳۰گروه دوم ۹نفر(
۱۸:۳۰-۱۳:۳۰
یکشنبه ۹/۷ مقدمات طراحی معماری ۱ ۱۳:۳۰ الی ) ۱۶گروه اول ۹نفر(
۱۶الی ) ۱۸:۳۰گروه دوم ۹نفر(
۱۸:۳۰-۱۳:۳۰
یکشنبه ۹/۱۴ مقدمات طراحی معماری ۱ ۱۳:۳۰ الی ) ۱۶گروه اول ۹نفر(
۱۶الی ) ۱۸:۳۰گروه دوم ۹نفر(
۱۸:۳۰-۱۳:۳۰

 

برنامه کلاس های حضوری دروس عملی دکتر لسان )از ۷/۲۴الی (۹/۱۵

یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه
    ۲۷مهر- ساعت ۱۳-۸
مقدمات طراحی معماری ۳
تعطیل
۱۰آبان -۱۳-۱۱برنامه ریزی
فضاهای شهری
۹آبان- ساعت -۱۳-۸مقدمات طراحی معماری ۳  
۱۶آبان- ساعت -۱۳-۸مقدمات طراحی معماری ۳
۲۴آبان -۱۳-۱۱برنامه ریزی
فضاهای شهری
۲۳آبان- ساعت -۱۳-۸مقدمات طراحی معماری ۳  
۳۰آبان- ساعت -۱۳-۸مقدمات طراحی معماری ۳
۸آذر -۱۳-۱۱برنامه ریزی فضاهای
شهری
۷آذر- ساعت -۱۳-۸مقدمات طراحی معماری۳  
۱۴آذر- ساعت -۱۳-۸مقدمات طراحی معماری ۳


برنامه برگزاری جلسات کرکسیون حضوری درس معماری اسلامی) (۱تا ۱۵آذر - ۱۴۰۰مهندس سروش

روز تاریخ زمان
یکشنبه ۱۴۰۰/۸/۹ ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰
یکشنبه ۱۴۰۰/۸/۲۳ ۱۵-۱۸
یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۷ ۱۵-۱۸

 

برنامه برگزاری جلسات کرکسیون حضوری دکتر احمدی )از ۷/۲۴الی (۹/۱۵

  25
7
2
8
9
8
16
8

23

8

30

8

7

9

14

9

21

9

28

9

کارگاه ساخت

۱۲-۸

 

        کلاس
حضوری
      کلاس
حضوری

۲ طرح

۱۸,۵-۱۳,۵

مطالعات و کرکسیون
گروهی
مطالعات و کرکسیون
گروهی
مطالعات و کرکسیون
گروهی
مطالعات و کرکسیون
گروهی
کلاس
حضوری
کلاس
حضوری
کلاس
حضوری
کلاس
حضوری
کلاس
حضوری
کلاس
حضوری


برنامه تشکیل بخش عملی درس معماری بومی بصورت حضوری– مهندس سقایی ) 24مهر تا 15آذر (1400

تاریخ روز ساعت
27مهر سه شنبه 11تا 13:30
04آبان سه شنبه 11تا 13:30
11آبان سه شنبه 11تا 13:30
18آبان سه شنبه 11تا 13:30
25آبان سه شنبه 11تا 13:30
2آذر سه شنبه 11تا 13:30
9آذر سه شنبه 11تا 13:30

 

برنامه کلاس های حضوری درس بیان معماری – 1مهندس اصفهانی ) 24مهر تا 15آذر (1400

تاریخ روز ساعت
26مهر دوشنبه 13:30تا 16:30
10آبان دوشنبه 13:30تا 16:30
24آبان دوشنبه 13:30تا 16:30
8آذر دوشنبه 13:30تا 16:30

 

کلید واژه ها: زمانبندی کلاس حضوری معماری جدول


نظر شما :