رویدادها

جشنواره دانشجوی نمونه

جشنواره دانشجوی نمونه

بیست و نهمین و سی امین جشنواره دانشجوی نمونه در دهه سوم آذرماه سال جاری برگزار می گردد.