مطالب مرتبط با کلید واژه

تحصیلات تکمیلی


جدول زمانبندی دفاع از پایان نامه رساله و یا دفاع از موضوع رساله، نیمسال دوم ۴۰۲-۴۰۱

بازه زمانی درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای دفاع از پایان نامه (رساله) و یا دفاع از موضوع رساله در پیشخوان خدمت برای نیمسال دوم 402-401 فواصل زمانی مورد تایید جهت اعمال تاریخ دفاع توسط مدیران گروه ها در گردش کارهای مربوطه ...