راهنمای دفاع کارشناسی‌ارشد

تعداد بازدید:۱۰۴۰

1-ارسال متن کامل پایان نامه در فرمت word و با حذف شکل ها، جداول، مراجع و قسمت تقدیر و تشکر به ایمیل استاد راهنما جهت همانندجویی(درصد همانندجویی پایان نامه باید کمتر از ۳۰٪ باشد.)

 ۲- ثبت و ارسال درخواست دفاع در بازه زمانی مربوطه ( طبق جدول زمان بندی دفاع ) در پیشخوان خدمت گلستان ( به درخواست هایی که بعد بازه زمانی مربوطه ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد و به ترم آینده موکول خواهد گردید.)

۳- تایید درخواست دفاع توسط استاد راهنما در پیشخوان خدمت گلستان

۴-  تعیین داوران دفاع توسط مدیر گروه ( اسامی داوران در قسمت درخواست دفاع پیشخوان خدمت آیکون مشاهده جزییات و با کلیک روی تب اساتید توسط دانشجو قابل مشاهده خواهد بود. )

۵- دریافت فرم تاییدیه تحویل پایان نامه و تحویل یک نسخه پایان نامه به اساتید راهنما و مشاور و داور و هماهنگی روز و ساعت دفاع با اساتید مربوطه و اخذ تایید و امضای اساتید مربوطه

۶- مراجعه به معاون آموزشی دانشکده جهت تعیین استاد نماینده جلسه دفاع و سپس مراجعه به نماینده و هماهنگی روز و ساعت دفاع ( اخذ تایید و امضا در فرم تاییدیه )

۷- ثبت تاریخ دفاع و تایید درخواست دفاع توسط مدیر گروه در پیشخوان خدمت گلستان ( حداقل فاصله زمانی تاریخ تایید مدیر گروه تا تاریخ دفاع نهائی 10 روز می باشد.)

۸- تحویل فرم تاییدیه تحویل پایان نامه به بخش تحصیلات تکمیلی دانشکده حداقل تا ده روز قبل دفاع

آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۴۰۰