دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 - Monday, April 23, 2018
خبر خوان دانشكده مهندسی عمران
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> هیأت علمی و اساتید مدعو
مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   گروه آموزشی
اساتید و گروه هیئت علمی
خاک و پی
 
دکتر رضا
نورزاد
rnoorzad[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/r.noorzad/home.aspx
 
دکتر عسگر
جانعليزاده چوبستي
asskar[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/a.janalizadeh/home.aspx
 
مهندس نادر
روشن
n.roshan[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: مربی
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/n.roshan/home.aspx
 
دکتر عيسي
شوش پاشا
shooshpasha[at]nit.ac...
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/shooshpasha/home.aspx
  
راه و ترابري
 
دکتر سعيد
حسامي
s.hesami[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/s.hesami/home.aspx
 
ابراهیم
حسامی
e.hesami[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/e.hesami/home.aspx
 
دکتر فرشیدرضا
حقیقی
haghighi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/f.r.haghighi/home.aspx
 
دکتر امیر
مدرس
a.modarres[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/a.modarres/home.aspx
  
سازه، زلزله و سازههای هیدرولیکی
 
دکتر حمید رضا
توکلی
tavakoli[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/tavakoli/home.aspx
 
دکتر حامد
حمیدی
h.hamidi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/h.hamidi/home.aspx
 
دکتر مهدی
حمیدی
hamidi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/hamidi/home.aspx
 
دکتر حر
خسروی
khosravi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/h.khosravi/home.aspx
 
دکتر محمد رضا
داودي
davoodi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/m.r.davoodi/home.aspx
 
دکتر رضا
دزواره رسنانی
rdezvareh[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/dezvareh/home.aspx
 
دکتر مهدی
دهستانی
dehestani[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/dehestani/home.aspx
 
دکتر علي
رحماني فيروزجائي
Rahmani[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/a.rahmani/home.aspx
 
دکتر غلامرضا
عبداله زاده
abdollahzadeh[at]nit....
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/g.abdollahzadeh/home.aspx
 
دکتر نصرت اله
فلاح
fallah[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/fallah/home.aspx
 
دکتر عليرضا
ميرزا گل تبار روشن
ar-goltabar[at]nit.ac...
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/a.r.goltabar/home.aspx
 
دکتر هادي
نظرپور
h.nazarpour[at]nit.ac...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/h.nazarpour/home.aspx
 
دکتر مرتضي
نقي پور
m-naghi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استاد
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/m.naghipour/home.aspx
 
دکتر بهرام
نوائي نيا
navayi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/b.navayineya/home.aspx
 
دکتر جواد
واثقي اميري
vaseghi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استاد
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/j.vaseghi/home.aspx
محیط زیست
 
دکتر حسن
اميني راد
h.a.rad[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/h.aminirad/home.aspx
 
دکتر عزیر
عابسی
OAbessi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/abesi/home.aspx
 
دکتر فرهاد
قادری
f.qaderi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/ghaderi/home.aspx
 
دکتر داريوش
یوسفی کبریا
dy.kebria[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/yosefi/home.aspx
  
نقشه برداری و معماري
 
مهندس عليرضا
آفري
afary[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: مربی
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/a.r.afary/home.aspx
 
مهندس یاسر
ابراهیمیان قاجاری
y.ebrahimian[at]nit.a...
مرتبه علمی: مربی
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/ebrahimian/home.aspx
 
مهندس سيد احمد
انوري
s.a.anvari[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: مربی
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/s.a.anvari/home.aspx
 
مهندس خدابخش
جواديان كوتنائي
k.javadian[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: مربی
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/k.gavadian/home.aspx
 
مهندس مجید
عباس زاده
m.abbaszadeh[at]nit.a...
مرتبه علمی: مربی
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/abbaszadeh/home.aspx
 
دکتر عبادت
قنبری پرمهر
parmehr[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/e.g.parmehr/home.aspx
 
دکتر سیده سمیه
میرمرادی
s.mirmoradi[at]nit.ac...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/mirmoradi/home.aspx
 
مهندس کاظم
ناظریان
kazem_nazerian[at]yah...
مرتبه علمی: مربی
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/nazerian/home.aspx
 
رفتن به بالای صفحه