دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 - Monday, April 23, 2018
تاریخ آخرین بروز رسانی: 23:6:23 10/5/1396

دکتر حمیدرضا توکلی

دکتر حمید رضا توکلی
tavakoli[at]nit.ac.ir
Website:  http://civil.nit.ac.ir/?tavakoli

دانشیار

Personal:
Name: Hamidreza
Last Name: Tavakoli
Date of Birth: 29/03/1970
Faculty of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran

Mailing Address:
Faculty of Civil Engineering, Babol University of Technology, P.O. Box: 484, Babol, Iran
Tel:  +98 (0) 11 32331707
Fax: +98 (0) 11 32331707

Academic qualifications:
2003-2008        PhD in Civil Engineering- Earthquake Engineering, International Institute of Earthquake    Engineering and Seismology(IIEES), Tehran, Iran.

1994-1996     M.Sc in Civil Engineering – Geotechnical Engineering, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.

1990-1994    B.Sc in Civil Engineering – Civil Engineering, Iran University of Sceince and Technology, Tehran, Iran.

 
رفتن به بالای صفحه