دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 - Monday, April 23, 2018
تاریخ آخرین بروز رسانی: 10:23:2 4/12/1392

رضا نورزاد

دکتر رضا نورزاد
rnoorzad[at]nit.ac.ir

دانشیار

 

 

    سوابق تحصيلي

 

-       ليسانس مهندسي عمران از دانشكده فني دانشگاه تهران سال 1369.

-       فوق ليسانس مكانيك خاك و مهندسي پي از دانشكده فني دانشگاه تهران سال 1373 .

     -   دكتري مهندسي ژئوتكنيك از دانشگاه صنعتي شريف سال 1379 .

 

    موضوعات مورد علاقه پژوهشي

 

اصلاح خاك ، خاك مسلح ، سدهاي خاكي ، ژئوتكنيك دريايي و ژئوتكنيك لرزه‌اي.

 

 

 سوابق اجرايي

 

-       مدیر مرکز رشد دانشگاه صنعتی بابل.

-       رئيس كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه مازندران.

-       مدیر فنی و طرحهای عمرانی دانشگاه مازندران.

-       رئيس كتابخانه مجتمع فني و مهندسي دانشگاه مازندران.

-       مدير گروه مهندسي عمران دانشكده فني و مهندسي دانشگاه زنجان.

-       عضو شوراي تحصيلات تكميلي و شوراي آموزشي دانشگاه زنجان.

-       عضو كميته فني شركتهای سهامي آب منطقه اي مازندران و گلستان.

-       مدير بخش سدهاي خاكي مهندسين مشاور پوياب.

-       مدیر بخش ژئوتكنيك مهندسين مشاور زیستاب.

-       طراح مرحله اول، دوم و نظارت بر اجرای سدهاي خاكي در مهندسين مشاور پوياب ، مهاب قدس ، آبخوان، آبساران ، پارس رای آب، آب و توسعه پایدار، پژوهاب ،خزرآب و زیستاب.

-       كارشناس ارشد سازه‌هاي دريايي در نيروي دريايي سپاه پاسداران.

-       عضو انجمن هاي مهندسان ژئوتكنيك ايران ، مهندسي زلزله و كميته ملي سدهاي بزرگ ايران .

 

       سوابق آموزشي

 

-       تدريس دروس مكانيك خاك ، مهندسي پي ، آزمايشگاه مكانيك خاك ، اصول مهندسي سد در دوره كارشناسي در دانشگاه هاي صنعتی بابل، مازندران ، زنجان ، و صنعتي شريف .

-       تدريس دروس رياضيات عالي مهندسي ، سدهاي خاكي ، ديناميك خاك و ژئوتكنيك دريايي در دوره كارشناسي ارشد در دانشگاه‌هاي صنعتی بابل، مازندران و زنجان  .

-       تدريس درس ژئوتكنيك ‍ لرزه اي در دوره ي دكتري در دانشگاه صنعتي بابل.

 

 انتشارات

الف  - مجلات پژوهشی و ISI

1-Amin Rezaeean, Reza Noorzad and Ali Khozein Morteza Dankoub, “Ant Colony Optimization for   Locating the Critical Failure Surface in Slope Stability Analysis”, World Applied Sciences Journal, 2011, Vol. 13, N0.7, pp.1702-1711.

2-A. J. Choobbasti, A. Zahmatkesh, and R. Noorzad, “ Performance of Stone Columns in Soft Clay : Numerical Evaluation”, Geotechnical and Geological Engineering, 2011,Vol. 29, pp.675-684.

3- A. Tahmasebipoor, R. Noorzad, E. Shooshpasha and A. Barari, “A parametric study of stability of geotextile-reinforced soil above an underground cavity”,  Arabian Journal of Geosciences, 2010, Available online.

4- R. Noorzad, and M. Omidvar, “Seismic displacement analysis of embankment dams with reinforced cohesive shell”,  Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2010, Vol.30, pp.1149-1157.

5-R. Noorzad, S. H. Mirmoradi, “Laboratory evaluation of the behavior of a geotextile reinforced clay”, Geotextiles and Geomembranes,2010,  Vol. 28, pp.386-392.

6-R. Noorzad, S. Safari, and M. Omidvar, “The effect of structures on the wave-induced liquefaction potential of seabed sand deposits”.  Applied Ocean Research, 2009, Vol.31, pp.25-30.

7-R. Noorzad, A. TahmasebiPoor, and M. Omidvar, “Variational Iteration Method and Homotopy-Perturbation Method for Solving Burgers Equation in Fluid Dynamics”,  Journal of Applied Sciences, 2008, Vol.8, No.2, pp.369-373.

8-Haeri,S.M., R. Noorzad, and Oskooruchi,A.M.,"Effect of Geotextile Reinforcement on the Mechanical Behavior of Sand", Geotextiles and Geomembranes,2000,Vol.18,No6,pp.385 - 402.

 

ب كنفرانس ها

1-    رضا نورزاد ، امین ثباتی و رضا رسولی، "جستجوی سطح لغزش بحرانی در شیروانی خاکی با الگوریتم جستجوی هماهنگی"، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، 6 و7 اردیبهشت 1390، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2-    رضا نورزاد و  امین رضایان، "تعیین سطح لغزش بحرانی دایره ای و غیر دایره ای در تحلیل پایداری شیروانی با الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچه ها"، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، 6 و7 اردیبهشت 1390، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3-    رضا نورزاد و  امین رضایان، "بهینه سازی مقطع سدهای خاکی با الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچه ها"، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، 6 و7 اردیبهشت 1390،دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

4-    رضا نورزاد و ابراهیم معنوی راد، "بررسی ظرفیت باربری دو شالوده نواری نزدیک هم، روی بستر رسی مسلح با ژئوتكستايل "، چهارمین همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران ، 11 تا 12آبان 1389 ، تهران، ایران، شماره و کد مقاله:675(BZBNOU).

5-    رضا نورزاد، ثریا میر هاشمی و طهمورث نجفی، "ارزیابی اثر شکل دره روی رفتار سد های سنگریزه ای با رویه بتنی با انجام تحلیل های دو و سه بعدی استاتیک "، چهارمین همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران ، 11 تا 12آبان 1389 ، تهران، ایران، شماره و کد مقاله:299(AASNOO).

6-     علی زحمتکش،عسکر جانعلیزاده چوب بستی و رضا نورزاد، "بررسی عددی نشست پی قرار گرفته روی خاک رسی مسلح شده با ستون سنگی"، چهارمین همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران ، 11 تا 12آبان 1389 ، تهران، ایران، شماره و کد مقاله:068 (BANZAH).

7-    رضا نورزاد و احسان پور علی، " روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک و جستجوی تابو برای یافتن سطح لغزش بحرانی غیر دایره ای در تحلیل دو بعدی پایداری شیروانیها " هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، 21 تا 23 اردیبهشت 1388.

8-    رضا نورزاد ،عباس طهماسبی پور و عیسی شوش پاشا، " پایداری خاک مسلح با ژئوتكستايل  واقع بر یک حفره زیرزمینی" هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، 21 تا 23 اردیبهشت 1388.

9-    رضا نورزاد و سید حامد میر مرادی، " ارزیابی رفتار رس مسلح با ژئوتكستايل " هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، 21 تا 23 اردیبهشت 1388.

10-         رضا نورزاد و مهدی امیدوار، "بررسی عملکرد لرزه ای سد خاکی با پوسته رس مسلح"، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، اردیبهشت 1387.

11-         رضا نورزاد و مریم لیمویی، "بررسی پایداری سد خاکی با پوسته رس مسلح به روش تعادل حدی"، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، اردیبهشت 1387.

12-         رضا نورزاد و غلامرضا سقایی، "بررسی رفتار لرزه ای ریزشمع مایل"، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، اردیبهشت 1387.

13-         عیسی شوش پاشا، رضا نورزاد و حسن رودگر آملی، "بررسی و مقایسه شاخصه های تراوش حاصل از تحلیل دو و سه بعدی در سد های خاکی با هسته قائم و مایل"، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، اردیبهشت 1387.

14-         رضا نورزاد و امیر خسرویان، "تاثیر زلزله­های میدان دور و میدان نزدیک بر سدهای خاکی"، پنجمین کنفرانس بین­المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، 23 تا 26 اردیبهشت 1386، پژوهشگاه بین­المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، کد مقالهSF25  .

15-         رضا نورزاد  و کامبیز مشک­آبادی، "اثر اندازه نمونه بر رفتار اصطکاکی فصل مشترک ماسه و ژئوتكستايل "، سومین کنگره ملی مهندسی عمران، 11 تا 13 اردیبهشت  1386، دانشگاه تبریز.

16-سپیده سفری و رضا نورزاد، "اثر سازه بر روانگرایی ناشی از موج در نهشته های ماسه ای بستر دریا"، سومین کنگره ملی مهندسی عمران، 11 تا 13 اردیبهشت  1386، دانشگاه تبریز.

17-         رضا نورزاد و عبدالمجید ایزدی، " استفاده از خاک چسبنده مسلح به عنوان پوسته سدهای خاکی"، هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، 18 تا 20 اردیبهشت 1385، دانشگاه تربیت مدرس، کد مقاله 1044 .

18-         رضا نورزاد و بهروز گتمیری، "ارزیابی روانگرایی ناشی از موج در نهشته های ماسه ای بستر دریا"، هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، 18 تا 20 اردیبهشت 1385، دانشگاه تربیت مدرس، کد مقاله 1043.

19-         رضا نورزاد و علي نورزاد ، “ روشي براي تحليل رفتار ماسه مسلح با ژئوتكستايل در دستگاه سه محوري“  سومين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران ، 18 تا 20آذر 1381 ، تهران ، صفحات 154 158 .

20-         رضا نورزاد،  “ اثر اندازه نمونه بر رفتار ماسه مسلح با ژئوتكستايل “ ، نخستين كنفرانس بهسازي زمين ، 14 و 15 اسفند ماه 1380 ، دانشگاه صنعتي اميركبير ، صفحات 101 106 .

21-         سيد محسن  حائري ، رضا نورزاد و هومن حيدريان، “ مشخصات رفتاري ماسه مسلح با ژئوتكستايل با استفاده از دستگاه سه محوري “ ، اولين كنفرانس علمي تخصصي انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران ، 28 و 29  مهرماه 1378 ، تهران ، ايران ، صفحات 835 844  .

22-         اسداله نورزاد ، “ كازواو كوناگايي و رضا نورزاد ، “ مرزهاي صامت در محيط متخلخل “  ، دومين كنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ، ارديبهشت 1374 ، تهران ، ايران ، صفحات 2079 تا 2088 .

 

23- Oskoorouchi, A.M., Noorzad , R.And   Maher ,M.H.," Chemically Treated Sand , aWater Barrier Matrial For Embankent Dam " , Proeeding of First Seminar on Earth and Rockfill Dams , 1667 , Tehran , Iran, PP.444-451

 

 

ج كتب

1 ترجمه كتابGeomembranes in Embankment Dams از انتشارات U.S.B.R  (  ناشر: كميته ملي سدهاي بزرگ ايران).

 

 

 

 

 

 

 
رفتن به بالای صفحه