دوشنبه 2 بهمن 1396 - Monday, January 22, 2018
تاریخ آخرین بروز رسانی:

عليرضا آفري

مهندس عليرضا آفري
afary[at]nit.ac.ir

مربی

:EDUCATION

,Bachelor of Science in Surveying Engineering, Dept of Geomatics and Surveying Engineering, Faculty of Engineering
(Tabriz University, Tabriz, IRAN (1994-1999

Master of Science in Geodesy,
Faculty of Geodesy and Geomatics, K.N.T.University (KNTU), Tehran, IRAN (1999-(2002

MSC Thesis:
Application of Wavelets Transform in Optimization of Satellite Image Fusion (Thesis mark is (19.50
 

 

 

 
رفتن به بالای صفحه